Asiakirjapyynnöt

Julkisuuslain (621/1999) 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus tiedonsaantiin. Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asiakas/potilastietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä potilas/asiakasrekisteriin.

Paperiset lomakkeet:

Palauta postitse vastaanottajalle Varkauden kaupunki/kirjaamo
tai asioi paikan päällä kaupungintalon kirjaamossa.

 

Sähköiset lomakkeet:

Kopiopyyntö itseään koskevista asiakirjoista

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Lomake lähetetään Suomi.fi-viestit palvelua hyödyntäen suojattuna. Suomi.fi-viestit palveluun sinun tulee kirjautua vahvalla tunnistautumisella, jotta voidaan varmistua siitä, että kyse on oikean henkilön tiedoista. Palvelu ohjaa sinua lomakkeen lähettämisessä, tarvittaessa voit lukea myös lyhyen ohjeen.

Kun lomakkeesi on lähetetty, siitä menee tieto tietopyyntöjen kokoajalle. Pyyntö tallennetaan sähköiseen asianhallintarekisteriin. Sinulta voidaan pyytää tarvittaessa tarkennusta pyyntöön. Saat tietosi pyyntösi mukaan joko sähköisesti Suomi.fi-viestit palveluun, tulosteena kirjattuna kirjeenä tai rekisterinpitäjän luona.