Strategiatyö

Varkauden kaupunkistrategia vuosille 2018-2021 on valmis! Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian kokouksessaan 18.12.2017, mutta strategian toimeenpanon suunnittelu ja käynnistys jatkuvat vielä vuoden 2018 alussa.

Strategiatyötä johtivat kaupunginvaltuusto ja -hallitus sekä johtoryhmä. Ne rakensivat strategiaa kokouksissaan, seminaareissaan ja iltakouluissaan syksyn 2017 mittaan.

Työskentely käynnistyi elokuussa 2017 "vanhan" strategian arviointikyselyllä, joka suunnattiin mm. luottamushenkilöille, esimiehille ja asiantuntijoille. Samanaikaisesti toteutettiin myös tulevaisuuskysely kuntalaisille. Sen kautta saatiin vinkkejä ja ideoita uuden strategian painotuksiksi, tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Strategiaprosessin jatkoon osallistetaan laajasti sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä, mm. esimiehiä, työyhteisöjä, luottamusmiehiä, kolmannen sektorin organisaatioita sekä suoraan kuntalaisia.

Warkauden visio on:

"Vuonna 2040 Warkaus on Itä-Suomen keskiössä sijaitseva, hyvät liikenneyhteydet omaava, tulevaisuuteen katsova 62 000 asukkaan kansainvälinen teollisuuskaupunki, jossa arvostetaan monipuolista yrittäjyyttä. Olemme kanava maailmalle.

Meille kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuullisuus ovat keskeisiä arvoja. Panostamme yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen.

Meillä on laadukkaat ja lähellä asukasta olevat palvelut. Arki on toimivaa ja vapaa-aika voimaannuttavaa luonnon, vesistöjen ja kulttuurin äärellä."

Strategiset kärkitavoitteemme ovat:
 

  1. 62000 asukkaan Warkaus muodostaa vetovoimaisen ja elinvoimaisen talousalueen Itä-Suomessa
  2. Warkaudessa asuu hyvinvoivia ihmisiä
  3. Warkaus koostuu elinvoimaisista kaupunginosista
  4. Warkauden vahva talous turvaa elinvoiman

Kärkitavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi olemme määritelleet toimenpiteitä, jotka tarkentuvat yhteistyössä kaupunkilaisten, tytär- ja osakkuusyhteisöjen, paikallisten yritysten, järjestöjen, esimiesten ja henkilöstön ym. kumppaneiden kanssa strategian toimeenpanon kuluessa.

Strategian toimeenpanon alkaessa tarkennamme ja sovimme, kuinka vahvistamme ja uudistamme kunnallisen demokratian foorumeita ja kanavia, osallistamme kuntalaiset strategian toimeenpanoon ja arviointiin, viestimme nykyaikaisesti ja rohkeasti, innostamme työntekijät talkoisiin, vastaamme digiyhteiskunnan haasteisiin ja ohjaamme tytär- ja osakkuusyhteisöjä kohti yhteisiä tavoitteita.

Kärkitavoitteet ja niiden saavuttamista edistävät alustavat toimenpiteet on kuvattu alla olevissa linkeissä.

(Tuloskortit päivitetty kaupunginhallituksessa 11.6.2018)

Työskentely jatkuu mm. esimiesten kesken ja työyhteisöissä.

Asiasanat: