Strategiatyö

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Varkauden kaupunkistrategian julkilausuman (välitä, vaikuta, viihdy) kokouksessaan 13.6.2022. Strategiaan liitetään toimenpidesuunnitelma, joka etenee kaupunginhallituksen ja –valtuuston päätöksentekoon loppusyksystä. Kaupunginvaltuusto käsitteli toimenpidesuunnitelman luonnosta iltakoulussa 12.9.2022 ja hyväksyi sen 10.10.2022. Toimenpidesuunnitelmasta on luettavissa liitteenä.

Ihan omanlainen Warkaus 2025 -strategia

 

 

Valtuuston seminaarissa 13.9.2021 aloitettiin työ kaupunkistrategian päivittämiseksi vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita. Strategiatyöstä vastasivat kaupunginvaltuusto ja -hallitus sekä johtoryhmä. 

Tavoite oli luoda selkeä, realistinen ja käytännönläheinen strategia, jonka tavoitteiden toteutumiseen pystytään kaupungin toimesta vaikuttamaan. Strategiassa huomioitiin talouden liikkumatila niin, että toiminta ja tavoitteet ovat linjassa keskenään. Edellytyksenä oli, että toiminnan tavoitteet ovat sellaisia, että niihin pystytään osoittamaan myös rahoitus.

Mikä kaupunkistrategia on?
Strategialla tarkoitetaan toimintasuunnitelmaa, jonka avulla tavoitteet saavutetaan. Se siis vastaa kysymykseen: Miten? Varkauden kaupunkistrategiassa määritellään toiminnan tavoitteet, sekä ne keinot, joilla me yhdessä tekemällä saavutamme tulevaisuuden Varkauden.

Strategia siis vastaa kysymykseen, millainen on meidän tulevaisuuden Varkaus ja millä keinoilla sen saavutamme?

Mitä merkitystä kaupunkistrategialla on?
Kaupunkistrategia on päätöksentekoa ja budjetointia ohjaava dokumentti. Se määrittää mihin toiminnassa panostetaan ja ohjaa kaikkia toimialoja samaan, haluttuun suuntaan.

Kaupunginvaltuusto ja -johtoryhmä työstivät syksyn 2021 aikana strategiatyön I osan - talouden tavoitteet. 7.12.2021 osio päättyi talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 hyväksymiseen. Linkki talousarvioon ja -suunnitelmaan tästä.

22.11.2021 Kaupunginhallitus päätti strategiatyön osa II - toiminnan tavoitteet työryhmien perustamisesta ja nimesi työryhmien jäsenet. Ryhmät antoivat väliraportin työskentelystään 1.2.2022 ja loppuraportin 4.4.2022. Linkki kaupunginhallituksen päätökseen tästä. Päätöksen liitteenä olevaan aikatauluun ja työryhmien kokoonpanoihin tästä linkistä.

Asukkaiden Warkaus-asukastilaisuudessa 15.12.2021 esiteltiin strategiatyön kuulumisia ja tulevaa aikataulua. Linkki striimaukseen tästä. Tilaisuudessa käynnistettiin asukkaiden osallistaminen strategityöhön.

Työskentelyn väliseminaari pidettiin 1.2.2022, jossa strategiatyöryhmien puheenjohtajat esittelivät kaupunginvaltuustolle sekä muille ryhmille työskentelyn tämän hetkisen vaiheen.

Toisessa Asukkaiden Warkaus - asukastilaisuudessa 2.3.2022 esiteltiin työryhmien väliraporttien kooste sekä keskusteltiin niiden herättämistä kysymyksistä. Samaan aikaan asukkailta pyydettiin palautetta strategiatyöryhmien väliraporteista Kaupungin Olohuoneella ja kirjastolla sekä sähköisiä kanavia pitkin. Palautteet koostettiin ja välitettiin strategiatyöryhmien käyttöön.

Työryhmät esittelivät loppuraporttinsa valtuustolle seminaarissa 4.4.2022.  Strategiatyöryhmien työskentely päättyi tähän. Työ eteni loppuraporttien kokoamisella yhdeksi yhdenäiseksi strategiaksi ja eteni päätöksentekoon kesäkuussa. 

 

Asiasanat: