Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Varkaudessa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtäviä, jonka tarkoituksena on parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisätä työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joita toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla.

Hyvinvointikertomus toimii työvälineenä kunnan hyvinvointijohtamisessa ja tukena päätöksenteossa. Sen avulla linjataan toiminnan painopisteitä ja mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Lainsäädäntö ohjaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää, jonka tavoitteena on kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä Varkaudessa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä määritellään Varkautelaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet.Tehtävä edellyttää poikkihallinnollista ja laaja-alaista yhteistyötä kunnan eri toimialojen kesken. Lisäksi kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat kuntalaiset, järjestöt, yritykset ja useat muut eri toimijat. 

Hyvinvointikertomukset löytyvät Kuntaliiton sähköisestä palvelusta (www.hyvinvointikertomus.fi) hakemalla listasta kunnan nimellä. Ohessa tiivistelmä Varkauden laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma valtuustokaudelle 2021 - 2025. Tarkempi kertomus ja suunnitelman tekstiosa löytyvät alla olevan hyvinvointikertomus- ja suunnitelma -linkin alta.