Harjoittelu- ja projektityöpaikat

Opinnäyte- ja projektityöaiheita varhaiskasvatuksessa:

 • väitöksen jälkeinen tutkimus
 • lapsen stressi-opas varhaiskasvatukseen (vanhimmille)
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma päiväkodin käytännön työn toteutuksessa
 • syntyjään diginativi
 • varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä ammatillisesta yhteystyöstä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa kolmiportaisen tuen prosessissa
 • puhetta tukevat ja korvaava kommunikaatiomenetelmä Varkauden varhaiskasvatuksessa
 • kolmivuotiaiden terveystarkastuksen toteuttaminen päiväkodissa
 • ksylitolituotteiden käyttö päiväkodeissa Pohjois-Savon alueella
 • liikunnan iloa varhaiskasvatuksessa
 • lastentarhanopettajien kokema työnhyvinvointi vuorohoidossa
 • Varkauden varhaiskasvatuksen henkilöstön tiedon lisääminen lasten arkiliikkumisen mahdollisuuksista ilo kasvaa liikkuen materiaalin avulla
 • liikunnan iloa vanhempainiltoihin varhaiskasvatuksessa
 • päiväkodin pienryhmätoiminnan vaikutukset päivähoidon laatuun
 • Alvari perhetyön ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja sen kehittäminen
 • huolen puheeksi ottamisen käytännöt Varkauden päiväkodeissa
 • asiakas osallisena varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisessä ja toteutumisessa
 • esikoululaiset nykyvalokuvataiteen tulkitsijoina. Lapsen kulttuurisen osallisuuden ja taiteellisen toimijuuden tukeminen varhaisessa kuvataidekasvatuksessa
 • Avoin päiväkoti Revonhännän perhetyön asiakastyytyväisyys kysely
 • päiväkodin ja lastensuojelun kokemuksia heidän keskinäisestä moniammatillisesta yhteistyöstä
 • kasvatuskumppanuus Varkauden kunnallisissa päiväkodeissa ja alle kolmivuotiaiden ryhmässä
 • vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen avoin varhaiskasvatusyksikkö Revonhännässä
 • varhaiskasvatuksen kehittämistehtävään Päiviönsaaren ja taulumäen päiväkoteihin
 • päiväkotien henkilöstön havaintoja ja kokemuksia lasten kokemasta stressistä päiväkodeissa

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen

Opinnäyte- ja projektityöaiheita kotiin annettavien ja sairaalapalveluiden palvelualueella:

 • kokemuksia ergonomisesta työvuorosuunnittelusta ja sen vaikutuksista työntekijöiden työhyvinvointiin
 • kotihoidon  kuntouttavan arviointijakson kokemukset asiakkaiden/hoitohenkilökunnan näkökulmasta
 • kotihoidon kuntouttavan arviointijakson merkitys asiakkaiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun
 • palveluasumisen/sairaalan osastojen/kotihoidon/kotisairaalan  asiakkaiden/läheisten tarpeiden kartoitus
 • kokemukset ja tarpeiden kartoitus etähoitojärjestelmien/teknologian/digitalisaation käytöstä kotihoidossa ja palveluasumisessa ja niiden laajempi hyödyntäminen
 • hyvinvointia ennaltaehkäisevien kotikäyntien kartoituslomakkeen ja sisällön kehittäminen

Kysy myös harjoittelupaikkoja! (myös toimistotyön harjoittelijoita otetaan mielellään soten puolelle)

Lisätietoja: palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen

 

Opinnäyte- ja projektityöaiheita vastaanottopalveluiden palvelualueella:

 • hoitohenkilökunnan työajankäytön kartoitus/havainnointi
 • Nispa takaisinsoittojärjestelmän puheluiden sisältöjen kuvaus
 • haavanhoitotyön ja akuuttipotilaanhoitotyön osaamisen kartoitus ja hoitohenkilökunnan työhön sitoutumisen kartoitus
 • Hyvinvointi Ankkurin asiakkaiden tarpeiden kartoitus

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: palvelualuepäällikkö Leena Kuusikko

 

Opinnäyte- ja projektityöaiheita psykososiaalisella palvelualueella:

 • ESR-rahoitteisten ym.  hankkeiden vaikuttavuus osana sosiaalipalveluja
 • kotouttamisprosessin kehittäminen
 • erityistä tukea tarvitsevien nuorten palveluohjauksen kehittäminen osana asumispalveluja
 • työttömien aktivointisuunnitelmaprosessin kehittäminen
 • tukihenkilötoiminnan kehittäminen lapsiperhesosiaalityössä
 • psykiatrisen kotikuntoutuksen asiakastyytyväisyyskyselyt ja vaikuttavuuden arvioiminen
 • päihdeasiakkaan hoitoketjun mallintaminen
 • psykiatrian osaston ryhmätoimintojen kehittäminen

Kysy myös harjoittelupaikkoja!

Opinnäyte- ja projektityöaiheita teknisen toimen tukipalvelut:

 • laadun seuranta ruoka/ siivous/ kiinteistö
 • työhyvinvointi / työssäjaksaminen / itseohjautuvuus
 • Projektina HaahtelaRes – päivittäminen ja käytön aktivointi
 • viestintä sisäinen ja ulkoinen - tiedon kulku asiakkaalta meille ja päinvastoin / tiedonkulku työntekijöiltä esimiehille ja päinvastoin
 • ruokapalveluissa hävikinseuranta
 • ruokatuotannonohjausjärjestelmän Aromi14 päivittäminen / käyttöönotto
 • kouluruoan asiakastyytyväisyys ja kehittäminen – tavoitteena Suomen parasta kouluruokaa
 • erityisruokavalioiden kehittäminen asiakasnäkökulma huomioiden
 • mitä digitalisaatio/ robotiikka tarkoittaa / tulee tarkoittamaan puhtauspalveluissa/ ruokapalveluissa/ kiinteistöpalveluissa

Kysy myös harjoittelupaikkoja! Lisätietoja: ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö  Merja Viitanen