neuropsykiatriset häiriöt ja tuki

Nepsy on arkikielessä käytetty lyhenne kehityksellisestä neuropsykiatrisesta häiriöstä. Kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat mm. autismikirjon häiriöt kuten lapsuusiän autismi ja Asperger. Tunnetuin kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö on ADHD. Muita neuropsykiatrisia häiriöitä ovat mm. Tourette ja kielelliset kehityshäiriöt.

Neuropsykiatrista eli nepsy-oireilua voivat olla mm. motorinen levottomuus, impulsiivisuus, keskittymisvaikeudet, sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet, uni- ja syömishäiriöt, raivokohtaukset, aggressiivisuus, rutiinien noudattamisen haasteet, omien ja toisten tunteiden tunnistaminen sekä niihin vastaaminen haasteena sekä kapea-alainen toistuva käytös.

NEPSY-TIIMI - HYVINVOINTIA NEPSY-PERHEARKEEN

Nepsy-tiimi on osa Tulevaisuuden Sote-keskus-hankeeessa lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon saatavuus ja palveluun pääsy kokonaisuutta. Tiimissä toimii kaksi nepsykoordinaattoria. Nepsy-koordinaattoreiden työnkuvan keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki. Tarkoituksena on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella sekä yhdenvertaisella kohtaamisella ja asiakkaan osallisuudella.

Nepsykoordinaattorit tarjoavat matalan kynnyksen lyhytaikaista tukea ja ohjauspalveluja Varkaudessa, Leppävirralla ja Joroisissa alaikäisille ja heidän perheilleen. Piloitavat palvelut käynnistyivät elokuussa 2022.

Tukea tarjotaan erityisesti lapsille ja perheille, jotka eivät vielä ole muiden palvelujen piirissä, oireilu herättää epävarmuutta tai diagnosointiprosessi on vielä kesken. Yhteistyötä tehdään lapsen ja perheiden lähiverkostojen, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa.

Nepsykoordinaattorien työskentelymuotoja ovat mm.

  • Neuvonta- ja tukipuhelin perheille ja ammattilaisille
  • Konsultaatiotapaamiset sekä ohjaukselliset tapaamiset
  • Vertaistukiryhmät
  • infotilaisuudet
  • Materiaali-/ensitietopaketti neuropsykiatresta oireilusta
  • Alaikäisten ja perheiden kanssa työskentelevien konsultointi, ohjaus ja tukeminen

 

Meidät löytää Facebookista; NEPSY-tiimi; Leppävirta, Varkaus ja Joroinen