Isyysasiat ja eroon liittyvä sopimusten teko

Lastenvalvoja vastaa isyyden ja äitiyden selvittämisestä, sekä lasten asumiseen, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä sopimusasioista. Riita-asioissa tuomioistuimen määräyksestä lastenvalvoja laatii yhteistyössä perhepalvelun lapsityöntekijöiden kanssa.

Lastenvalvoja järjestää viranomaispäätöksellä lasten ja vanhempien tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Lastenvalvojan palvelut ovat maksuttomia.

Valmistautuminen lastenvalvojan tapaamiseen ja sopimukset

Lasta koskevissa sopimusasioissa sopijaosapuolia ovat vanhemmat. Vanhempien on erotessaan syytä pyrkiä yhteisymmärrykseen, miten lapsen asioista sovitaan. Lastenvalvojan rooli on vanhempien välisessä sopimusneuvottelussa valvoa lapsen etua.

Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja sopimus on lapsen edun mukainen. Lastenvalvojan vahvistama sopimus on samalla tavalla täytäntöönpanokelpoinen kuin tuomioistuimen päätös, joka on saanut lainvoiman.

Lapsen asioista sopiessa vanhemmat voivat käyttää apuna ns. vanhemmuussuunnitelmaa. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia siitä, miten he eron jälkeen jakavat vanhemmuuttaan sekä vastuutaan lapsensa hyvinvointiin ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Tapaamisoikeus on lapsen oikeus. Tapaamissopimuksen tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamissopimuksen tulee taata lapselle oikeus elää tasapainoista ja säännöllistä elämää. Jokainen tapaamissopimus tulee laatia lapsen yksilöllinen elämäntilanne huomioon ottaen.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, he voivat viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Myös tuomioistuimessa asia voidaan pääsääntöisesti ratkaista sovintomenettelyssä. Lisätietoja lapsiasioiden tuomioistuinsovittelusta saa lastenvalvojilta ja käräjäoikeudelta.

Elatusapu

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Riittävä elatus käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksen tarpeesta elatuskykyjensä mukaisessa suhteessa. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on luonteeltaan suositus ja se on laadittu tavanomaisia elatustilanteita silmällä pitäen.

Sopimusneuvotteluiden yhteydessä lastenvalvoja voi laatia elatuslaskelman, jota vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Laskelman laatimista varten molempien vanhempien on täytettävä varallisuusselvityslomake sekä otettava mukaan varatulle ajalle tulo- ja menotietoja koskevine tositteineen.