Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on lakisääteinen ja kuntakohtainen asiakirja. Sen tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioonottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä.

Rakennusjärjestys täydentää muuta lakisääteistä maankäytön suunnittelua. Näin ollen sitä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määrätään toisin.

Rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamista ja rakennetun ympäristön hoitoa koskevia kuntakohtaisia määräyksiä ja ohjeita. Kunnan eri alueille voidaan antaa erilaisia määräyksiä ja ohjeita. Lähtökohtana ovat paikalliset olosuhteet.