Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia: 

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

  • elinvoimajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

  • teknisen lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

  • teknisen lautakunnan lupajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

  • muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja esittelijät

Varkauden kaupungin hallintosäännön 17 luvun 5 §:n mukaan tarkastuslautakunta on kaupungin sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.  Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisteriin tallennetaan ainoastaan lain vaatimat tiedot. Luottamustoimen tai tehtävän päätyttyä henkilöä koskevat tiedot poistetaan verkosta.

Jokainen ilmoittaja vastaa itse tietojensa antamisesta ja oikeellisuudesta, sekä myös tietojen päivittämisestä niiden muuttuessa. Kunta toimii aioastaan tietojen tallentajana ja julkaisijana. Rekisterin tiedot kunkin ilmoitusvelvollisen luottamushenkilön ja viranhaltijan osalta voi tarkistaa toimielinten yhteystiedoista tästä linkistä.